၂၀၂၃ ခုႏွစ္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အထူးရန္ပံုေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ ထိုင္းစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္

(GMT+08:00)2023-03-24 13:44:55  

၂၀၂၃ ခုႏွစ္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အထူးရန္ပံုေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ထိုင္းစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ျခင္းအခမ္းအနားကို မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားမွ သံရံုးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ သက္ဆိုင္ရာဌာနႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအဆင့္ျမင့္ပညာ၊ သိပၸံနည္းပညာသုေတသနႏွင့္ တီထြင္ ဆန္းသစ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနစသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန (၇) ခုတို႔သည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အစားအစာလံုၿခံဳေရး၊ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး၊ ေရအရင္းအျမစ္အသံုးျပဳေရး၊ Circular စီးပြားေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ လူငယ္မ်ားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး စသည့္နယ္ပယ္မ်ားအပါအဝင္ မိမိဝန္ႀကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို အသီးသီး ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

ယခုႏွစ္သည္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစနစ္ကို ထူေထာင္သည့္ (၇)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ဗီယက္နမ္ အပါအဝင္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္တစ္ေလွ်ာက္ရွိႏိုင္ငံ ၆ႏိုင္ငံမွ အတူတကြပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပထမဆံုး အမ်ိဳးအစားသစ္ ေဒသငယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္အျဖစ္ (၇)ႏွစ္ အတြင္းတြင္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ လ်န္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား သိသိသာသာရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၏ အဓိကအစျပဳသူ ျဖစ္ၿပီး (၇)ႏွစ္အတြင္းတြင္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အထူးရန္ပံုေငြ၌ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ၿပီး ယခုအထိ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ၅၉ ခုကို ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီ ျဖစ္ကာ အထူးရန္ပံုေငြ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆သန္း ေက်ာ္ရရွိခဲ့ပါသည္။ အထူးရန္ပံုေငြျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘဝျမွင့္တင္ၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားစြာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘဝ ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစေရးႏွင့္ စီးပြားေရး လူမႈေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔ကို အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါသည္။