ရွီက်င့္ဖိန္နွင္႔ ပူတင္ ပူးတဲြ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ က်င္းပ

(GMT+08:00)2023-03-22 16:08:32  

မတ္လ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ ရုရွားသမၼတ ပူတင္တို႔ ေတြ႔ဆံုးျပီးေနာက္ ပူးတဲြ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကုိ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။

ရွီက်င့္ဖိန္က လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ႏွစ္အတြင္း မိမိသည္ သမၼတ ပူတင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ခဲ့ျပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကူးလူးဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေအာင္ တြန္းအားေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ရွီက်င့္ဖိန္က မိမိသည္ သမၼတ ပူတင္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျပီး ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ၊ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ားေသာ ေတြ႔ဆံုပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ဲျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႏွစ္ဖက္တို႔က အတူအေလးထားေသာ အေရးၾကီးသည့္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကကာ အေရးပါေသာ သေဘာတူညီမႈအသစ္မ်ား ကို ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ “တရုတ္ႏွင့္ ရုရွား ေခတ္သစ္ ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး နက္ရႈိင္းေစေရး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္”ႏွင့္ “၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ တရုတ္ႏွင့္ ရုရွား စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဓိက ေဖာ္ေဆာင္မည့္ က႑မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္" တို႔ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကျပီး လာမည့္အဆင့္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။