ခ်င္းေတာ္ျမိဳ႕ရွိ လယ္ကြင္းထဲတြင္ ငါးႏွင္႔ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အတူေပါင္းစပ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2023-03-21 14:41:53  

ငါးႏွင္႔ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား အတူရွိၾကျခင္းသည္ ေပါင္းစပ္ေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရး စနစ္သစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ငါးႏွင္႔ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကုိ လွည့္ပတ္ျပီးစုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေသာ ေဂဟထုတ္လုပ္ေရးပံုစံမွ တစ္ဆင္႔ ငါးေမြးျမဴရာတြင္ ေရေျပာင္းရန္မလုိ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စုိက္ပ်ိဳးရာတြင္လည္း ေျမၾသဇာခ်ရန္ မလုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းကုိ ၂၀၂၂ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလက စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ႔ျပီး တရုတ္စတာဂ်င္ငါး ႏွစ္သုတ္ကို ေရာင္းခ်ျပီးျဖစ္၍ လတ္ဆတ္ေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ား ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ ငါးႏွင္႔ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား အတူတူစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴၾကျခင္းကုိ လာေရာက္ၾကည္႔ရႈၾကသည့္ ခရီးသည္မ်ား တေသာေသာဆုိက္ေရာက္လာၾကေသာေၾကာင္႔ စီးပြားေရးႏွင္႔လူမႈေရး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေကာင္းမ်ားကုိ ရရွိလာပါသည္။