တရုတ္နွင္႔ ရုရွား ဆက္ဆံေရးသည္ နုိင္ငံခ်င္း ဆက္ဆံေရး လမ္းေၾကာင္းမွန္ကုိ သရုပ္ျပေန

(GMT+08:00)2023-03-21 10:36:53  

တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ရုရွားနုိင္ငံ၌ တရားဝင္ ခရီးစတင္လွည့္လည္ ေနပါသည္။ ယင္းမတုိင္မီက ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ရုရွား မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ၿပီး နွစ္နုိင္ငံ ဆက္ဆံမႈသည္ နုိင္ငံတကာ အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ စမ္းသပ္မႈကုိ ခံနုိင္ခဲ႔သည့္ ေသာ႔ခ်က္က်ရာမွာ နုိင္ငံခ်င္း ဆက္ဆံေရး လမ္းေၾကာင္းမွန္ကုိ ရွာေတြ႔နုိင္ခဲ႔ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ ခရီးစဥ္သည္ ရွီက်င္႔ဖိန္ တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ အျဖစ္ ဆက္လက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ခံရၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္သြားေရာက္သည့္ နုိင္ငံျခား ခရီးစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ တရုတ္နုိင္ငံက တရုတ္နွင္႔ ရုရွားအၾကား ေခတ္သစ္တြင္ ဘက္စုံ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ အေပၚ ျမင္႔မားစြာ သေဘာထားေနျခင္းကုိ ျပသပါသည္။ တရုတ္နွင္႔ ရုရွား ဆက္ဆံမႈ ပုိမုိ ရင္႔က်က္ ခုိင္ခံ႔လာျခင္းသည္ ကမၻာ႔ ၿငိမ္းခ်မ္း တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး အတြက္ အက်ိဳးရွိသည္ဟု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သူမ်ားက သုံးသပ္ထားၾကပါသည္။

ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ကူးလူးဆက္ဆံေရးသည္ တရုတ္နွင္႔ ရုရွား ဆက္ဆံေရး အတြက္ ဦးတည္ခ်က္ကုိ ျပသထားပါသည္။ ယခုနွစ္မ်ားတြင္ နုိင္ငံတကာ အေျခအေန မည္သုိ႔ပင္ ေျပာင္းလဲ ေျပာင္းလဲ တရုတ္နွင္႔ ရုရွား နွစ္နုိင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ဆုိသလုိ ရင္းနွီးစြာ ကူးလူးဆက္ဆံၿပီး အခ်ိန္မွန္ အျပန္အလွန္ ခရီး လွည့္လည္ခဲ႔ၾကပါသည္။ နွစ္နုိင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာအရ နွစ္ဖက္ အၾကား နုိင္ငံေရးအရ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈသည္ အဆက္မျပတ္ နက္ရႈိင္းလာၿပီး လက္ေတြ႔က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆက္တုိက္ တုိးခ်ဲ႕လာခဲ႔ပါသည္။ နွစ္နုိင္ငံစလုံးသည္ လြတ္လပ္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ေသာ နုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒကုိ က်င္႔သုံးၿပီး နွစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးသည္ ဘက္မလုိက္ျခင္း၊ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈ မျပဳလုပ္ျခင္း၊ တတိယဘက္အား ရည္ညႊန္းမႈ မရွိျခင္းတုိ႔ အပါအဝင္ အေျခခံေပၚတြင္ မူတည္ ထားကာ နွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ တတိယဘက္မွ အေနွာင္႔အယွက္ ျပဳမႈကုိ မခံေပ။ တရုတ္နွင္႔ ရုရွား ဆက္ဆံမႈသည္ ပုိမုိ ရင္႔က်က္ ခုိင္ခံ႔လာေအာင္ တုိးတက္လာၿပီး အျပန္အလွန္ ေလးစားသသည့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြ ေနထုိင္သည္႔၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အမ်ိဳးအစားသစ္ နုိင္ငံႀကီး အၾကား ဆက္ဆံေရး၏ စံနမူနာေကာင္း ျဖစ္လာပါသည္။ ယင္းသည္ နုိင္ငံႀကီး အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး၏ လမ္းေၾကာင္းမွန္ကုိ လက္ေတြ႔က်က် သရုပ္ေဖၚထားသည္ဟု China Media Group မွ သတင္း ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္မွာ ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။