ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ရုရွား မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဆာင္းပါး ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00)2023-03-20 11:40:48  

 တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ရုရွားနုိင္ငံသုိ႔ တုိင္းေရးျပည္ရာကိစၥျဖင္႔ ခရီး လွည္႔လည္ေတာ႔မည့္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ “ရုရွားသတင္းစာ”နွင္႔ ရုရွား သတင္းဌာန ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ “စိတ္အားထက္သန္စြာ ေရွ႕သုိ႔ ခ်ီတက္ၿပီး တရုတ္နွင္႔ ရုရွား ခ်စ္ၾကည္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနွင္႔ အတူတကြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အခန္းက႑သစ္ကုိ ဖြင္႔လွစ္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။

တရုတ္နွင္႔ ရုရွား နွစ္နုိင္ငံစလုံးသည္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အႀကီးဆုံး အိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံနွင္႔ ဘက္စုံ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္နုိင္ငံ မ်ားျဖစ္သလုိ ကမၻာ႔အဓိကနုိင္ငံႀကီးနွင္႔ ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္းေကာင္စီဝင္ နုိင္ငံမ်ားလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နွစ္နုိင္ငံစလုံးသည္ လြတ္လပ္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ေသာ နုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒကုိ က်င္႔သုံးၿပီး နွစ္နုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးကုိ ကုိယ္႔နုိင္ငံ၏ နုိင္ငံျခားေရးရာတြင္ ဦးစားေပး ဦးတည္ခ်က္အျဖစ္ ထားရွိေနၾကေၾကာင္း ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသား ထားပါသည္။

လြန္ခဲ႔သည့္ ဆယ္နွစ္အတြင္း တရုတ္နွင္႔ ရုရွား နွစ္နုိင္ငံ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ တုိးတက္မႈမ်ား ရရွိခဲ႔ၿပီး အင္တုိက္အားတုိက္ျဖင္႔ ေခတ္သစ္သုိ႔ ခ်ီတက္ ဝင္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္စဥ္၌ အဆင္႔ျမင္႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကူးလူးဆက္ဆံမႈသည္ အေရးႀကီးသည္႔ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးေဆာင္ေရး အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ နွစ္ဖက္အၾကား နုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈသည္ အဆက္မျပတ္ ခုိင္ခံ႔လာၿပီး နုိင္ငံႀကီးအၾကား ဆက္ဆံမႈ၏ အသြင္ပုံစံသစ္ကုိ ဖန္တီးလုိက္ေၾကာင္း၊ နွစ္ဖက္အၾကား က႑စုံ၊ အဆင္႔ေပါင္းစုံ ျဖစ္သည္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနသစ္ကုိ ျဖစ္တည္လာခဲ႔ေၾကာင္း၊ နွစ္ဖက္အၾကား ဘုိးစဥ္ေျမးဆက္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အေတြးအေခၚကုိ လက္ေတြ႔က်က် ေဖၚေဆာင္ၿပီး ခ်စ္ၾကည္ေရး အစဥ္အလာသည္ ပုိမုိ ခုိင္ခံ႔လာပါေၾကာင္း၊ နွစ္ဖက္တုိ႔သည္ နုိင္ငံတကာ ေရးရာမ်ားတြင္ ရင္းနွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး နုိင္ငံႀကီး အျဖစ္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ၾကပါေၾကာင္း၊ တရုတ္နွင္႔ ရုရွား ဆက္ဆံမႈသည္ နုိင္ငံတကာ အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ စမ္းသပ္မႈမ်ားကုိ ခံနုိင္ခဲ႔သည္႔ ေသာ႔ခ်က္က်ရာသည္ နုိင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံသည္႔ လမ္းေၾကာင္းမွန္ကုိ ရွာေတြ႔နုိင္ခဲ႔ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု သမုိင္းနွင္႔ လက္ေတြ႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားက ျပသထားေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။

မိမိ၏ စတင္ေတာ႔မည္႔ ရုရွားခရီးစဥ္သည္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ခရီးစဥ္နွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးစဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိသည္ သမၼတ ပူတင္နွင္႔အတူ အနာဂတ္ အခ်ိန္ပုိင္းတစ္ပုိင္းအတြင္း တရုတ္နွင္႔ ရုရွား ဘက္စုံ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ တုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သစ္၊ စီမံကိန္းသစ္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သစ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခဲြနုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားထားသည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။