ျပင္သစ္ ေနရာအမ်ားအျပားမွျပည္သူမ်ားသည္ ပင္စင္လစာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ကန႔္ကြက္

(GMT+08:00)2023-03-19 12:51:26  

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီၿမိဳ႕မွာ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ပါရီၿမိဳ႕ရွိPlace de la Concorde မွာ စုေဝးၿပီး ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ျပင္သစ္သမၼတ မာကရြန္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္မဲေပးျခင္း မျပဳဘဲ အၿငိမ္းစားယူသည့္ အသက္ကို ယခင္ ၆၂ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္သို႔ အတင္း တိုးျမႇင့္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၎ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ပါရီၿမိဳ႕၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ အမႈိက္သိမ္းျခင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဝင္းမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစကာ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဆန႔္က်င္သူမ်ားသည္ အစိုးရအား အေလွ်ာ႔ေပးေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။