တစ္ရက္အတြင္းသာ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ လူေပါင္း ၈သိန္းေက်ာ္ စစ္တပ္ဝင္ရန္ စာရင္း ေပးသြင္း

(GMT+08:00)2023-03-19 10:49:15  

ေျမာက္ကုိရီးယားဗဟိုသတင္းေအဂ်င္စီမွ မတ္လ ၁၈ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းအရ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ တစ္ျပည္လံုး ေဒသအသီးသီးမွ စစ္တပ္ဝင္ရန္ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္သုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ရန္ စရင္း ေပးသြင္းသူဦးေရသည္ ဆက္တိုက္ တိုးမ်ားလာေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ စာရင္းအရ မတ္လ ၁၇ရက္ေန႔ တစ္ရက္တည္းသာ တစ္ျပည္လံုးတြင္ လူေပါင္း ၈သိန္းေက်ာ္က စစ္တပ္ဝင္ရန္သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္သုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ရန္ စာရင္း ေပးသြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။