ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင္႔အေရးေကာင္စီ ၅၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ရွင္းက်န္းမွလာေသာကိုယ္စားလွယ္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား

(GMT+08:00)2023-03-19 09:49:18  

ရွင္းက်န္း ေဝဂါကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသမွ ဝါေရစက်န္ မိုင္မယ္တီက ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင္႔အေရးေကာင္စီ ၅၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ဝါေရစက်န္ မိုင္မယ္တီသည္ ရွင္းက်န္း အကၠဆူယတ္ရွ္ ခရိုင္ ေအာက္တ္ေပ႔ရွ္ရြာ ရဲဌာနတြင္ ၁၃ ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ႔သည္႔ ႏွစ္မ်ားက မိမိသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ အႀကိမ္မ်ားစြာပါဝင္ခဲ႔ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင္႔ အျပစ္မဲ႔သူ အေျမာက္အျမား ေသေက် ဒဏ္ရာရရိွမႈႏွင္႔ ဓနဥစၥာဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေစၿပီး လူမႈတည္ၿငိမ္မႈကို မ်ားစြာထိခိုင္ခဲ႔ျခင္းကို ကိုယ္တိုင္ ျမင္ေတြ႔ခဲ႔ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။

ရွင္းက်န္းတြင္ တရားဥပေဒႏွင္႔အညီ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ၿပီး ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေသာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ႏိွမ္နင္းတိုက္ဖ်က္ျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ႏွင္႔ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား၊ လူမႈ တည္ၿငိမ္ေရး၊ လူ႔အခြင္႔အေရး ကာကြယ္ေပးေသာ တရားမွ်တေသာ ေဆာင္ရြက္မႈပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝါေရစက်န္ မိုင္မယ္တီက ေျပာၾကားသည္။