တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အကူအညီမ်ားေပးလုိပါေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဆုိ

(GMT+08:00)2023-03-18 17:34:03  

မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဝမ္ဝင္ပင္က ပုံမွန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ရပ္တန္႔ေစရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ကူညီေပးဖို႔ ပန္ၾကားေၾကာင္း၊ ယင္းအေပၚ တရုတ္နုိင္ငံက မည္သုိ႔တုံ႔ျပန္သနည္း၊ ျမန္မာ့အေရးကို ႏုိင္ငံေရး နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဘယ္လို တုံ႔ျပန္မည္နည္း စသျဖင့္ ဒီလိုေမးခြန္းေတြကို ႏုိင္ငံျခား သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝမ္ဝင္ပင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခအေနကို  အျမဲ အာရံုစုိက္ ေန ေၾကာင္း၊  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပါတီအသီးသီး၊ဂိုဏ္းအသီးသီးတို႔အား ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားကို မ်က္ႏွာမူၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒေဘာင္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းကုိ  ရွာေဖြ၍  ႏိုင္ငံေတာ္ကို အျမန္ဆုံးျပန္လည္ တည္ၿငိမ္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း၊ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အကူအညီမ်ားေပးလုိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။