ပါရီၿမိဳ႕၌ သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ရမည့္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္၁ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိ

(GMT+08:00)2023-03-18 17:42:20  

သန႔္ရွင္းေရးလုပ္သားမ်ား၏ သပိတ္ေမွာက္မႈေၾကာင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီ္ၿမိဳ႕၌ အမႈိက္အမ်ား အျပား စုပုံေနလ်က္ရွိပါသည္။ မတ္လ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ပါရီၿမိဳ႕ေတာ္အစိုးရက ထိုေန႔တြင္ ပါရီၿမိဳ႕၌ သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ရမည့္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။