ျပည္ပေရာက္တရုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ားက တရုတ္အမ်ိဳးသားမြန္ျမတ္စြာ ျပန္လည္ရွင္သန္ႏိုးထေရး ဘက္စံုတြန္းအားေပးရန္ အက်ိဳးျပဳလုိသည္ဟု ဆုိ

(GMT+08:00)2023-03-13 16:33:36  

    ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံရွိ တရုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒က်န္က်န္႔၊ လာအို ဗီယင္က်န္း တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ ဒုတိယဥကၠ႒လင္ကြ်င္ရႊင္ ႏွင့္ ထိုင္းတ႐ုတ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ လင္ခြ်င္ခ်င္တို႔က ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ႏိုင္ငံသမၼတႏွင္႔ဗဟိုစစ္ေရးေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းသည္ ေခတ္ကာလနွင္႔ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္ လူအားလုံး၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ေဖၚျပခဲ႔ၾကပါသည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ က်န္က်န္႕က ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံရွိ တရုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ားက သမၼတရွီက်င္႔ဖိန္၏ ဦးေဆာင္မႈကို ေထာက္ခံအားေပးျပီး တရုတ္အမ်ိဳးသားမြန္ျမတ္စြာ ျပန္လည္ရွင္သန္ႏိုးထေရး ဘက္စံုတြန္းအားေပးရန္ အက်ိဳးျပဳလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။