တရုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ စီးပြားေရးသည္ ေဇာက္ခ်၍ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စရာ အမ်ားႀကီးရွိသည္မွာ မုခ်မလဲြျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခ်န္ဆို

(GMT+08:00)2023-03-13 16:28:39  

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခ်န္က တရုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုလ ၁၃ရက္ေန႔က သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ တရုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေရွ႕အလားအလာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး တရုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ စီးပြားေရးသည္ ေဇာက္ခ်၍ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စရာ အမ်ားႀကီးရွိသည္မွာ မုခ်မလဲြျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လီခ်န္က မိမိတို႔သည္ ပိုင္ဆိုင္မႈ စနစ္ မ်ိဳးစံု ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားကို တန္းတူညီမွ်စြာ သေဘာထားၿပီး ဥပေဒႏွင့္ အညီ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ကာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား အၾကား တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို တိုးျမွင့္၍ ပုဂၢလိကပိုင္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားရန္ အားေပးေထာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။