တရုတ္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာပုဂၢိဳလ္မ်ား ယူဆ

(GMT+08:00)2023-03-12 16:50:40  

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေနသည့္ NPC ႏွင့္ CPPCC အစည္းအေဝးႏွစ္ရပ္ကို စိတ္၀င္စားမႈရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာပုဂၢိဳလ္မ်ားက တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို စိတ္၀င္တစားအာရံုစိုက္ျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ ေဒသတြင္းစည္ပင္သာယာရန္ႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုးစီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူရန္ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆၾကပါသည္။

ေတာင္အာဖရိကအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ Hon. Lechesa Tsenoli က တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေပမယ့္ အလြန္အမင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ(Absolute Poverty) ကို ေအာင္ျမင္စြာ ပေပ်ာက္ေစေၾကာင္း၊ ၄င္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ စံနမူနာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ရရွိခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား သာမက  ပိုမိုအေရးႀကီးသည္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ၄င္းကို မည္ကဲသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္သနည္းဆိုတာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ပါတီမ်ားႏွင့္အစိုးရမ်ား ေလ့လာအတုယူဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အာရပ္-တရုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Ali Yusuf က ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ ၏ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္မွာ ရိုးသားၿပီး လက္ေတြ႔က်ေသာ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရရွိေစ သည့္ Belt and Road အဆိုျပဳခ်က္ကို တင္ျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ ၄င္းအဆိုျပဳခ်က္ကို တန္ဖိုးထားခ်ီးက်ဴးၾကေၾကာင္း၊ Belt and Road အဆိုျပဳခ်က္ သည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရာတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီး ၄င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဂ်ပန္ Tsukuba တကၠသိုလ္မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡ Shindo Eiichi က Belt and Road အဆိုျပဳခ်က္သည္ ဥေရာပေစ်းကြက္ႏွင့္ တရုတ္ေစ်းကြက္အၾကား ဆက္ဆံမႈ ပိုမုိရင္းႏွီးလာေစၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ႏွလံုးသားတြင္ ပိုမိုနက္ရႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေစေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသသည္ ဥေရာပအာရွ ကုန္းမကို ခ်ိတ္ဆက္ေသာ ေပါင္းကူးတံတားအျဖစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြား ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လည္း အဆက္မျပတ္နက္ရႈိင္းလာေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။