ျပည္သူမ်ားမွ လာျခင္း

(GMT+08:00)2023-03-11 13:01:54  

“ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိကို ဒီတာဝန္လုပ္ငန္း ထမ္းေဆာင္ရန္ အာဏာအပ္ႏွင္းတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိသည္ ျပည္သူမ်ားကို စိတ္ထဲ ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ အၿမဲတေစ ထားရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ရွီက်င့္ဖိန္းက ေျပာၾကားပါသည္။

ျပည္သူမ်ားမွ လာျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား မွီခိုအားထားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေျမဝါ ကုန္းျပင္ျမင့္ေဒသရွိ ေက်းရြာ ေလးမွ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ္ အထိ၊ ေက်းရြာ ပါတီ ကလာပ္စည္း အတြင္းေရးမွဴးမွ ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ  အထိ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ မိမိကို ျပည္သူမ်ား၏ အကူရဲေဘာ္ အျဖစ္ အၿမဲ သေဘာထားၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ခ်မ္းသာသုခမ်ား အတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ပါသည္။

ရွီက်င့္ဖိန္က “ကိုယ္က်ိဳးမဖက္၊ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္”ဟု ေျပာၾကားပါသည္။ ၄င္းသည္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အေပၚ ေလးနက္ေသာ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္းကို ေဖာ္ျပပါသည္။