မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Muhyiddin သည္ အဂတိလိုက္စားမႈ စြပ္စြဲခံရ

(GMT+08:00)2023-03-10 14:55:39  

မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Muhyiddin သည္ အဂတိလိုက္စားမႈ စြပ္စြဲခံရျခင္းေၾကာင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က ၄င္းကို ဆင့္ေခၚေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ သူသည္ Najib ၿပီးေနာက္ အဂတိ လိုက္စားမႈ သံသယ ရွိေသာေၾကာင့္ စြပ္စြဲခံရေသာ မေလးရွား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေနာက္တစ္ဦး ျဖစ္လာ ႏိုင္ပါသည္။

ထိုေန႔ညတြင္ Muhyiddinသည္ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္၏ ဆင့္ေခၚ ေမးျမန္းမွုအျပီး အာမခံျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ Muhyiddinက အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္သည္ ၎၏အာဏာရကာလအတြင္း ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ တင္ဒါေခၚစီမံကိန္းမ်ားတြင္ လာဘ္ယူမႈ၊ အာဏာအလြဲသုံးစားမႈ သံသယရွိျခင္းႏွင့္ ၄င္း ဦးေဆာင္ေသာ ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရးအလႉေငြမ်ားကို လက္ခံရာတြင္ အက်ိဳးစီးပြားလဲလွယ္မႈ သံသယရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎အား စြပ္စြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။