တ႐ုတ္အသြင္ပုံစံေခတ္မီေရးသည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတူခ်မ္းသာေသာေခတ္မီေရး ျဖစ္သည္ဟုခ်င္ကမ္းဆို

(GMT+08:00)2023-03-07 15:53:33  

မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကိုက်င္းပခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးခ်င္ကမ္းကတ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံမႈေရးရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးသတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကိုေျဖၾကားရာတြင္ လူဦးေရသန္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလုံးေခတ္မီေရးသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းသည္ လူသားသမိုင္းတြင္ မႀကဳံစဖူးေသာ ႀကီးျမတ္သည့္ ေဆာင္႐ြက္မႈ ျဖစ္ၿပီး ႀကီးျမတ္ေသာကမာၻလုံးဆိုင္ရာအဓိပၸါယ္ ရွိ၍ အနည္းဆုံးနယ္ပယ္ ငါးခု၌ ျပသထားေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔သည္ လြတ္လပ္ၿပီးကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားကိုထိပ္ဆုံးေနရာ၌ ထားျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၊ တံခါးဖြင့္ၿပီးသက္ညႇာေထာက္ထားျခင္းႏွင့္ ေသြးစည္းညီၫြတ္စြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္အသြင္ပုံစံေခတ္မီေရးသည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတူခ်မ္းသာေသာေခတ္မီေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္အသြင္ပုံစံေခတ္မီေရး ျဖစ္စဥ္သည္ ကမာၻ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအင္အားမ်ားတိုးပြားျခင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမာၻေပၚရွိပိုမိုမ်ားျပားေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေခတ္မီေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကၿပီးလူသားကံၾကမၼာတူအသိုက္အဝန္းတည္ေဆာက္ေရးအိပ္မက္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေစႏိုင္မည္ဟုမိမိတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးယုံၾကည္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု  China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။