လူသားကံၾကမၼာတူ အသိုက္အဝႏ္း တၫ္ေဆာက္ေရးေအပၚ ်မႏၼာနိုင္ငံ မဟာဗ္ဴဟာႏြင့္ နိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးအျဖဲ႕ ဥကၠဌ ဦးသန႔္ေက္ာ္၏အ်မင္

(GMT+08:00)2023-03-06 13:22:36