တ႐ုတ္နိုင္ငံရဲ့ အစည္းအေဝး ၂ ရပ္ အတြက္ ျမန္မာဘာသာစကားလုံးမ်ား အျပည့္အစုံ စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္

(GMT+08:00)2023-03-06 13:10:49