ရွီက်င္႔ဖိန္က ဘာျဖစ္လုိ႔ အရည္အေသြးျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အၾကိမ္ၾကိမ္ အေလးထား ေျပာခဲ႔တာလဲ

(GMT+08:00)2023-03-06 10:54:22  

 ဒီလ ၅ ရက္ေန႔မွာ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ နွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကုိ ေဘက်င္းမွာ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ပါတယ္။ တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္က က်န္းစူးျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ရဲ႕ အစုိးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကုိ စိစစ္ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ပါဝင္ခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ရွီက်င္႔ဖိန္က အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ျဖစ္တဲ႔ အဓိကက်တဲ႔ လုပ္ငန္းတာဝန္ကုိ မိမိရရ ေဖာ္ေဆာင္ ရမယ္လုိ႔ ထပ္ေလာင္း အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

   ရွီက်င္႔ဖိန္က အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဟာ ေခတ္မီ အင္အား ေတာင္႔တင္းေသာ ဆုိရွယ္လစ္နုိင္ငံေတာ္ ဘက္စုံတည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဟာ ရွီက်င္႔ဖိန္ရဲ႕ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေတြးအေခၚမွာ အေရးႀကီး အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ တရုတ္ျပည္ စီးပြားေရး အရည္အေသြးကုိ ျမွင္႔တင္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

   အရည္အခ်င္း ျမင္႔မားေသာ သိပံၸနည္းပညာ ကုိယ္႔ကုိယ္ကုိ အားကုိး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းဟာ အရည္အေသြးျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးရဲ႕ ေသာ႔ခ်က္က်ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွီက်င္႔ဖိန္က အဲဒါဟာ အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ တြန္းအားေပးဖုိ႔ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္တဲ႔ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံက လ်ာထားတဲ႔အခ်ိန္အတုိင္း ေခတ္မီ အင္အား ေတာင္႔တင္းေသာ ဆုိရွယ္လစ္ နုိင္ငံေတာ္ကုိ ဘက္စုံ တည္ေဆာက္ နုိင္ မနုိင္ရဲ႕ ေသာ႔ခ်က္က်ရာလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

   ေဆြးေႏြးပဲြမွာ အရည္အေသြးျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္နုိင္ငံဟာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈျဖင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ တြန္းအား ျဖစ္ေစေရး မဟာဗ်ဴဟာကုိ ျမန္ဆန္စြာ ေဖၚေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိပ္တန္း သိပံၸပညာရွင္မ်ားက ဆန္းသစ္ သိပၸံနည္းပညာေတြ ေလ႔လာေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား ဦးစီးျပဳလုပ္ျခင္းကုိ အားေပး ေထာက္ခံရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာတစ္ဝွမ္း ၾသဇာေညာင္းမႈရွိသည္႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ သိပၸံနည္းပညာ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး စင္တာကုိ ေဆာက္လုပ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္မီ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စည္းစနစ္ကုိ ပုိမုိ ျမန္ဆန္စြာ တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရည္အခ်င္း ျမင္႔မားေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ကုိ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး အရည္အခ်င္းျမင္႔မားေသာ တံခါးဖြင္႔ေရးကုိ တြန္းအားေပးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရး ေခတ္မီေရးကလည္း အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔တယ္လုိ႔ China Media Group မွ သတင္းေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္မွာ ေရးသားေဖာ္ ျပထားပါတယ္။