ကုမၸဏီမ်ားသည္ အေျခအေနမ်ားစြာအတြက္ စက္႐ုပ္လူသားကို တီထြင္

(GMT+08:00)2023-03-04 13:01:58  

လြန္ခဲ့သည့္ရက္အနည္းငယ္အတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ ကန္စုျပည္နယ္ က်န္းယဲ့ၿမိဳ႕ Intelligent ထုတ္လုပ္ေရးဇုန္ရွိ စမတ္စက္႐ုပ္လူသားထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ ကင္းလွည့္စက္႐ုပ္လူသား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစက္႐ုပ္လူသား၊ စမတ္ဧည့္ႀကိဳစက္႐ုပ္လူသားႏွင့္ အထူး စိတ္ႀကိဳက္ ျပဳျပင္ထားေသာ စမတ္စက္ရုပ္လူသားမ်ား၏ အမွာစာမ်ားစြာကို လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီသည္ ေဒသ၊ အေျခအေန ႏွင့္ လူအုပ္စုမ်ားအရ မတူကြဲျပားေသာ စက္႐ုပ္လူသားမ်ားကုိ တီထြင္ ဖန္တီးေပးသည္။ လက္ရွိတြင္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို တရုတ္ႏုိင္ငံ က်န္းစူး၊က်က္က်န္း၊ ရွင္းက်န္း၊ ခ်င္းဟုိင္၊နင္ရွ စသည့္ေဒသမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။