၂၀၂၂ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္GDPသည္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ကထက္၂.၈ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာ

(GMT+08:00)2023-03-01 13:16:52  

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၈ရက္ေန႔က ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ၏အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စာရင္းကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ပဏာမ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ၂၀၂၂ခုႏွစ္က GDP သည္ ယြမ္ ၁၂၁၀၂၀.၇ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၁ခုႏွစ္ကထက္ ၃.၀ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာခဲ႔ေၾကာင္း၊ GNI ပမာဏသည္ ယြမ္ ၁၁၉၇၂၁.၅ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၁ခုႏွစ္ကထက္ ၂.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာခဲ့ေၾကာင္း China Media Groupမွသတင္းအရသိရပါသည္။