အေမရိကန္ “အႏၱရာယ္ရွိသည့္ဓာတုပစၥည္းမ်ားတင္ေဆာင္ထားေသာရထား”လမ္းေခ်ာ္မႈ ျဖစ္ပြားရာေဒသေနထိုင္သူမ်ားမွာလည္ေခ်ာင္းနာျခင္းျဖစ္ပြား

(GMT+08:00)2023-03-01 13:15:06  

အိုဟိုင္းယိုးျပည္နယ္၌  “အႏၱရာယ္ရွိသည့္ဓာတုပစၥည္းမ်ားတင္ေဆာင္ထားေသာရထား”လမ္းေခ်ာ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းေဒသခံမ်ားသည္ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းအပါအဝင္ က်န္းမာေရးျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုခံစားေနရေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ဓာတုပစၥည္းထိေတြ႔မႈႏွင္႔ သက္ဆိုင္ႏိုင္ဖြယ္ရာသံသယရွိသည္ဟုေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကယူဆေၾကာင္းNBCမွ သတင္းအရသိရပါသည္။

အဆိုပါေဒသတြင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားထိေတြ႔မႈႏွင္႔ ကိုက္ညီေသာေရာဂါလကၡဏာရွိသူတစ္ေန႔လ်င္ ၅ ဦးမွ ၁၀ ဦးအထိလာေရာက္ျပသၾကေၾကာင္းထိုေဒသေဆးခန္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာသူနာျပဳဆရာမတစ္ဦးကဆိုပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားလည္ေခ်ာင္းနာျခင္းအပါအဝင္ ဖ်ားနာမႈျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ“အႏၱရာယ္ရိွ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ထိေတြ႔ျခင္း”ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာရိွသည္ဟု ၄င္းက ယူဆေၾကာင္းသတင္းအရသိရပါသည္။