ေဟာင္ေကာင္ေရွးေဟာင္းနန္းေတာ္ျပတိုက္တြင္ ပထမဆုံး အထူးျပပြဲကို က်င္းပ

(GMT+08:00)2023-02-22 14:23:14  

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔က ေဟာင္ေကာင္ေရွးေဟာင္းနန္းေတာ္ျပတိုက္တြင္ ပထမဆံုး အထူးျပပြဲကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ေက်ာ္ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ တ႐ုတ္ ေရွးေဟာင္း ေ႐ႊထည္ပစၥည္း ၂၂၀စုံ ကို ျပသထားကာ အခ်ိဳ႕မွာ ေရွးဘုရင္မင္းျမတ္မ်ား၏ လွပေသာ ေ႐ႊအဆင္တန္ဆာမ်ားပါဝင္သည္။ ျပပြဲတြင္ ေရွးေခတ္မွ တ႐ုတ္ျပည္၏ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဖလွယ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈကို ျပသထားျပီး တ႐ုတ္ အမ်ိဳးသား၏ တစ္ေျပးညီျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တစ္မ်ိဳးတည္းမက ရွိေနမႈ အယူအဆ အေပၚ ပရိသတ္မ်ား၏ သိရွိနားလည္မႈကို နက္ရႈိင္းေစသည္။