ဖူက်န္႔ျပည္နယ္ ခၽြမ္က်ိဳးၿမိဳ႕တြင္ ရႊင္ဖူအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဆံထိုးႏွင့္ ပန္းေခါင္းစြပ္မ်ား ဝတ္ဆင္ၿပီး ရႊင္ဖူ ႐ိုးရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ၾကသည္

(GMT+08:00)2023-02-20 16:18:37  

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဖူက်န္႔ျပည္နယ္ ခၽြမ္က်ိဳးၿမိဳ႕၌  ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ကို  ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာက်င္းပခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္စဥ္ တရုတ္သကၠရာဇ္ ပထမလ၏ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ ရႊင္ဖူအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း  အခမ္းနားဆုံး ဆံထိုးႏွင့္ ပန္းေခါင္းစြပ္မ်ားကို ၀တ္ဆင္တဲ့ ႐ိုးရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို  ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ရႊင္ဖူရြာသည္ ခၽြမ္က်ိဳးၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာ္ၾကားေသာ တံငါ႐ြာႏွင့္သမိုင္းဝင္ ယဥ္ေက်းမႈေက်း႐ြာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထူးျခားေသာဝတ္စုံႏွင့္ ႐ိုးရာ ဓေလ့မ်ားရွိပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ရႊင္ဖူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈလႈပ္ရွားမႈ ကို ဒုတိယအသုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အျဖစ္ စာရင္း သြင္းခဲ့သည္။