ေျမာက္ကိုရီးယားက တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးက်ည္ ပစ္လႊတ္ျခင္းကို ေၾကညာ

(GMT+08:00)2023-02-19 11:23:30  

၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က  ေျမာက္ကိုရီးယား ဗဟိုသတင္းဌာနမွ သတင္းအရ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးက်ည္ "အဂၤါၿဂိဳဟ္-၁၅"ကို ေအာင္ျမင္စြာ ပစ္လႊတ္ႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။

သတင္းအရ ယခုအႀကိမ္ပစ္လႊတ္ျခင္း ေလ့က်င့္မႈကို ေျမာက္ကိုရီးယား ဒုံးက်ည္ အေထြေထြဌာနခ်ဳပ္မွ လမ္းၫႊန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဒုံးက်ည္ပစ္လႊတ္မႈကို  ႀကိဳတင္ အေၾကာင္း ၾကားမႈ မရွိဘဲ ပစ္လႊတ္ျခင္းမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရပါသည္။