၂၄ႀကိမ္ေျမာက္ ဟာလ္ဘင္ ေရခဲျပပဲြ ညအခ်ိန္တြင္ ထြန္းလင္းေတာက္ပ

(GMT+08:00)2023-02-18 14:44:40  

        ေကာင္ကင္မွ ငံု႔ၾကည္႔လိုက္လွ်င္ ေရခဲျပပဲြသည္ ေျမေပၚက ရတနာကဲ႔သို႔ ေတာက္ပလ်က္ရိွသည္။ ၎ေရခဲျပပဲြသည္ ဟာလ္ဘင္ၿမိဳ႕၏ အထူးလကၡဏာ ျဖစ္လာေနၿပီ။