ခ်င္ကန္းသည္ အီရန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အာဘူဒူလာဟီယန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

(GMT+08:00)2023-02-15 14:02:18  

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ခ်င္ကန္းသည္ ေဘက်င္း၌ အီရန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အာဘူဒူလာဟီယန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

အီရန္ န်ဴကလီးယားျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဘူဒူလာဟီယန္က ဘက္စုံသေဘာတူညီခ်က္ ျပန္လည္ေဖၚေဆာင္ေရး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ေနာက္ဆုံး တိုးတက္မႈကို ရွင္းလင္း မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑ကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါသည္။

ခ်င္ကန္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အီရန္အား ၎၏တရားဝင္အခြင့္အေရးႏွင့္အက်ိဳးစီးပြား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ အီရန္န်ဴကလီးယားျပႆနာကုိ နုိင္ငံေရးနည္းလမ္းနွင္႔ သံတမန္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းသည္ကုိ ဆက္လက္ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ဘက္အသီးသီးတုိ႔သည္လည္း တက္ႂကြစြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ပန္ၾကားပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။