ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပိုးသတ္စက္ကိရိယာမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ေသာ ကင္ဆာျဖစ္ေစသည္႔ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားေၾကာင္႔ ကန္မွ လူေပါင္း ၁၄.၂သန္းခန္႔ ဒုကၡေရာက္ေန

(GMT+08:00)2023-02-09 13:37:03  

 The Union of Concerned Scientists အဖဲြ႕မွ ၇ ရက္ေန႔က အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ အေမရိကန္ ေဆးဘက္စက္ပစၥည္းမ်ားကို ပိုးသတ္ေပးသည္႔ စက္ကိရိယာမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ေသာ အေရာင္မဲ႔ ကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားသည္ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ မိသားစုမ်ားႏွင္႔ လူနည္းစု မ်ားကို ထိခိုက္ ေစ ၿပီး အေမရိကန္မွ လူေပါင္း ၁၄ သန္းေက်ာ္အတြက္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစခဲ႔ေၾကာင္း ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၈ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ The Hill သတင္းစာက ေရးသားခဲ့သည္။