တ႐ုတ္ေရတပ္သည္ ပူးတြဲေရေၾကာင္းေစာင္႔ၾကပ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို စတင္ခဲ့ၿပီး ၄၂ႀကိမ္ေျမာက္ ေရေၾကာင္းေစာင္႔ၾကပ္ေရးသေဘၤာမ်ားအဖြဲ႔သည္ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံု ေလ႔က်င္႔မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2023-02-08 14:24:16  

    ေဖေဖၚဝါရီလ ၃ရက္ေန႔မွ ၄ရက္ေန႔အထိ တရုတ္ေရတပ္မွ ၄၂ႀကိမ္သုတ္ႏွင္႔ ၄၃သုတ္ေျမာက္ ေရေၾကာင္းေစာင္႔ၾကပ္ေရး သေဘၤာစုသည္ ေအဒင္ပင္လယ္ေကြ႔ ႏွင္႔ ဆုိမာလီယာပင္လယ္ရပ္ဝန္း၌ ဘာသာရပ္ေပါင္းစုံ ေရေၾကာင္း ေစာင္႔ၾကပ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။