အရပ္ဘက္ရိုးရာဓေလ႔မ်ားျဖင္႔ မုန္႔လုံးေရေပၚပြဲေတာ္ ႏဲႊေပ်ာ္

(GMT+08:00)2023-02-06 13:47:57  

ယခုလ ၄ ရက္ေန႔က ရပ္ကြက္အသီးသီးမွ နဂါးအကအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္အေရွ႔ ေျမာက္ပိုင္း ေျမာင္လူမ်ိဳးႏွင့္ တုန္႔လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသခဲြ စီးပင္ခရိုင္ရွိ ဂီတရင္ျပင္ တြင္ နဂါးအကေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။ မုန္႔လုံးေရေပၚပြဲေတာ္ က်ေရာက္ေနစဥ္ ေနရာအသီးသီး၌ နဂါးအက၊စည္ေဖ်ာ္ေျဖမႈ၊ျခေသၤ႔အကစသည္႔ ႂကြယ္ဝေသာ အရပ္ဘက္ ရုိးရာဓေလ့ လႈပ္ ရွားမႈမ်ား က်င္းပျပီး ပြဲေတာ္ကိုဆင္ႏႊဲခဲ႔ၾကသည္။