ကန္စြန္းဥခရုိင္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္မ်ားေန

(GMT+08:00)2023-02-04 16:23:05  

တရုတ္ႏုိင္ငံ ဟိုေပျပည္နယ္ ဟန္တန္းျမိဳ႕ ခ်ဴးခရုိင္သည္ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သမဝါယမ ႏွင့္ လယ္သမားမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ စနစ္ျဖင့္ ကန္စြန္းဥအမွတ္တံဆိပ္စီးပြားေရးကို ခ်ဲ႕ထြင္အားေကာင္းေစျပီး ကန္စြန္းဥခရုိင္ကို ဖန္တီးခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုလအတြင္း ယင္းခရုိင္တြင္ အလုပ္မ်ားေနၾကျပီး ကန္စြန္းဥစိုက္ပ်ိဳးေရးသည္ ယင္းခရိုင္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ခ်မ္းသာေစေသာ လယ္ယာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။