ကြမ္ရွီးနယ္ ဇုန္ေ႐ႊရွိ "ဘိုင္ေလ်ာင္ယီး"ေက်း႐ြာေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲတြင္ လူမ်ားစည္ကားမ်ားျပား

(GMT+08:00)2023-02-04 16:24:51  

မၾကာမီကတ႐ုတ္ကြမ္ရွီးကၽြမ္႔လူမ်ိဳးကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ  လ်ဴက်ိဳးၿမိဳ႕ ဇုန္ေ႐ႊ ေျမာင္လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခရိုင္ ကန္ထုံေက်း႐ြာတြင္ "ဘိုင္ေလ်ာင္ယီး"လူစိန္းတူရိယာ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲကုိ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေျမာင္လူမ်ိဳး၊ ေယာင္လူမ်ိဳး နဲ႕ကြၽမ့္လူမ်ိဳး စသည့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား စုစည္းၾကၿပီး ႏွစ္သစ္ ဆုေတာင္း ျခင္း၊လူစိန္းတူရိယာတီးမႈတ္ျခင္းႏွင့္ေျမာင္လူမ်ိဳးအက ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္ ျခင္းတို႔ျဖင့္ စည္ကားလွသည္။