တရုတ္ႏိုင္ငံ ပထမဦးဆံုး ပင္လယ္ျဖတ္ေက်ာ္ ျမန္ႏႈန္းျမင္႔ရထားလမ္း၏ Static စစ္ေဆးလက္ခံျခင္း လုပ္ငန္း စတင္

(GMT+08:00)2023-02-04 16:20:52  

    ေဖေဖၚဝါရီလ ၃ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ ပထမဦးဆံုး ပင္လယ္ျဖတ္ေက်ာ္ ျမန္ႏႈန္းျမင္႔ရထားလမ္းျဖစ္သည္႔ ဖူက်ိဳး-ရွမင္ ျမန္ႏႈန္းျမင္႔ရထားလမ္း၏ Static စစ္ေဆးလက္ခံျခင္း လုပ္ငန္း စတင္ခဲ႔ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္း ၿပီးေျမာက္ၿပီးေနာက္  ယခုနွစ္္ အတြင္း ဖူက်ိဳး-ရွမင္ ျမန္ႏႈန္းျမင္႔ရထားလမ္း ဖြင္႔လွစ္ ေျပးဆဲြ လည္ပတ္နုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း၊ ဖူက်ိဳး- ရွမင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလမ္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း ၂၇၇.၄၂ ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားကာ အျမန္ဆုံး တစ္ နာရီ လွ်င္ ကီလိုမီတာ ၃၅၀ ခုတ္ေမာင္းနုိင္ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။