တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ အႀကီးစား ကုန္း၊ ေရ ႏွစ္သြယ္သြား ေလယာဥ္ AG600M အမ်ိဳးအစား အရည္အခ်င္းစစ္ေအာင္လက္မွတ္ရရွိရန္ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမႈအဆင့္သို႔ အျပည့္အဝ ဝင္ေရာက္လာၿပီ

(GMT+08:00)2023-02-04 10:54:06  

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက တ႐ုတ္ျပည္တြင္းထုတ္ အႀကီးစား ကုန္း၊ ေရ ႏွစ္သြယ္သုံး ေလယာဥ္ႏွစ္စင္း Kunlong AG600M (1003 ႏွင့္ 1006) သည္ က်ဴးဟိုင္ႏွင့္ ရီခ်မ္းမွ ရွီးအန္း ရန္လ်န္သို႔ အသီးသီး ေအာင္ျမင္စြာ ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၂၃ ခုႏွစ္၏ သိပၸံသုေတသန စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမႈလုပ္ငန္းကို စတင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ AG600M အား အမ်ိဳးအစား အရည္အခ်င္းစစ္ေအာင္လက္မွတ္ရရွိရန္ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမႈအဆင့္သို႔ တရားဝင္ ဝင္ေရာက္လာရန္ တြန္းအားေပးေနပါသည္။

AG600 ေလယာဥ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ အေရးႀကီးေသာ ေလေၾကာင္းစက္ပစၥည္း ျဖစ္သည္။ ၎သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အရပ္ဘက္ေလေၾကာင္းစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ပထမဆုံး တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ အႀကီးစားအထူးေလယာဥ္ ျဖစ္သည္။ AG600M သည္ AG600 ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ အမ်ားဆုံး ပ်ံသန္းႏိုင္မႈ အေလးခ်ိန္ တန္ ၆၀ ၊ အမ်ားဆုံး ေရသယ္ေဆာင္ႏိုင္မႈပမာဏ ၁၂ တန္၊ အနိမ့္ဆုံး ပ်ံသန္းမႈအျမန္ႏႈန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၂၂၀ ကီလိုမီတာ၊ ပ်ံသန္းႏိုင္ေသာအကြာအေဝး ကီလိုမီတာ ၄၅၀၀ တို႔ျဖင့္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အနိမ့္ပ်ံသန္းမႈ၊ ျမန္ႏႈန္းနိမ့္၊ တိုေတာင္းေသာအကြာအေဝးတြင္ အတက္အဆင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။