ခ်င္ကန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးတို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္

(GMT+08:00)2023-02-03 15:19:23  

ယခုလ ၂ရက္ေန႔က တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ခ်င္ကန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Hayashi Yoshimasaတို႔သည္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ပါသည္။

ခ်င္ကန္းက ယခုႏွစ္သည္ တရုတ္-ဂ်ပန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ၄၅ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္သည့္ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ဂ်ပန္္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ယင္းကို အခြင့္ေကာင္း အျဖစ္  သတ္မွတ္ၿပီး တရုတ္-ဂ်ပန္ ဆက္ဆံေရးကို မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္း အတိုင္း ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္တိုးတက္ရန္ တြန္းအားေပးလိုေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ဘက္သည္ တရုတ္ျပည္ အေပၚ ပကတိအတုိင္း ဆင္ျခင္မႈရွိသည့္ သိျမင္မႈႏွင့္ နားလည္ေသာသေဘာထား ရွိၿပီး သမိုင္းႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ စသည့္ အေရးႀကီး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကတိျပဳခ်က္မ်ားကို ေစာင့္စည္းလိုက္နာကာ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ ျပဳမူေျပာဆို၍ စစ္ေရး လံုၿခံဳမႈ နယ္ပယ္တြင္ ဆင္ျခင္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေတ်ာက္ယီြကၽြန္း ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ယာအင္အားစု၏ ရန္စမႈကို တားျမစ္ရန္ တရုတ္ျပည္က ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Hayashi Yoshimasaက ဂ်ပန္ဘက္သည္ တရုတ္ဘက္ႏွင့္ အတူ တရုတ္-ဂ်ပန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ၄၅ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ႏွစ္ကို အခြင့္ေကာင္း အျဖစ္ မွတ္ယူၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ၊ တည္ၿငိမ္ေသာ ဂ်ပန္-တရုတ္ ဆက္ဆံမႈကို တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။