ကမာၻ႔ႀကိဳးၾကာျဖဴမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည့္လူတစ္ဦးႏွင့္ ငွက္အုပ္စုၾကား တစ္သက္တာေရစက္

(GMT+08:00)2023-02-03 16:11:14  

တရုတ္ႏုိင္ငံ ဂ်ီလင္ျပည္နယ္ ပုိင္ခ်င္ ေဂဟစနစ္ ကာကြယ္ေရး နယ္ပယ္တြင္ လူတိုင္းက သူ႔ကို "ဦးေလးငွက္" ဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။ သူသည္ တ႐ုတ္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ ဂ်ီလင္ျပည္နယ္ ပုိင္ခ်င္ ပ်ံသန္းမႈ ေစာင့္ၾကပ္ေရးအဖြဲ႔က အဖြဲ႔မွဴး Pan Shengyu ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ Pan Shengyu သည္ ဂ်ီလင္ျပည္နယ္ ပုိင္ခ်င္ ပ်ံသန္းမႈ ေစာင့္ၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ ကယ္ဆယ္ထားေသာငွက္အေရအတြက္မွာ ၁၁၀၀ ခန႔္ရွိၿပီး ၄င္းအနက္ ႏိုင္ငံေတာ္ပထမအဆင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတိရစာၦန္ျဖစ္သည့္ ႀကိဳးၾကာ အေကာင္ ၂၀ ေက်ာ္လည္း ပါဝင္ပါသည္။