ဝမ္ယိသည္ ၇၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ဥကၠ႒ Korosi ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

(GMT+08:00)2023-02-03 15:37:29  

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ရက္ေန႔က ေဘက်င္းျမိဳ႕၌ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္၊ ဗဟိုေကာ္မတီ နိုင္ငံျခားေရးရာ ေကာ္မရွင္႐ုံး တာဝန္ခံ ဝမ္ယိသည္ ၇၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ ဥကၠ႒ Korosi ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢအား ဆက္လက္ခိုင္မာစြာ အားေပးေထာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ တစ္ဆင္႔တုိးအားျဖည္႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျပီး ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွင္႔ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ လုံၿခဳံေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ကုလသမဂၢ ၂၀၃၀ျပည္႔ႏွစ္ ဆက္တုိက္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ကို ျမႇင့္တင္၍ ေရအရင္းအျမစ္၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အတူရင္ဆုိင္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ဝမ္ယိက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Korosiက တရုတ္ႏုိင္ငံအစုိးရမွ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစုံဝါဒအား ေထာက္ခံမႈကုိ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စာမ်က္ႏွာသစ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ျခင္းအတြက္ တ႐ုတ္နိုင္ငံအား ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။