ေလ်ာင္ျမစ္ ျမစ္ဝရွိ စိမ့္ေျမတြင္ ေရခဲမ်ား "ေသြးျပန္ေၾကာ ပုံသ႑ာန္ ”ေပၚလာ

(GMT+08:00)2023-02-03 16:06:27  

ယခုရက္မ်ားတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေလ်ာင္နင္းျပည္နယ္ ေလ်ာင္ျမစ္ ျမစ္ဝရွိ စိမ့္ေျမတြင္ ျပင္လယ္ေရမ်ားသည္ ဒီေရလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ စိမ့္ေျမသို႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ေရမ်ားခဲသြားေသာေၾကာင့္ ေဝဟင္ကေန ၾကည့္ပါက ပုံသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ "ေသြးျပန္ေၾကာမ်ား" ႏွင့္တူေနပါသည္။