"ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သစ္" ႏွင္းဆီပြင့္

(GMT+08:00)2023-02-02 14:50:21  

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ ရြာသားမ်ားက ဟိုေပျပည္နယ္ ခ်ိဳခရိုင္ ရွင္ေရႊဝိုင္းႏွင္းဆီပန္း လုပ္ငန္းဇုန္တြင္ ႏွင္းဆီပန္းမ်ား ခူးေနၾကပါသည္။

ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဟိုေပျပည္နယ္ ခ်ိဳခရိုင္သည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဖြဲ႔စည္းပံုးကို တက္တက္ၾကြၾကြ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ညွိျပီး  "ကုမၸဏီ+သမဝါယမ+လယ္သမား" ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နည္းလမ္းမွတဆင့္ ပန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစကာ ခရိုင္တြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္၄ခုႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္းဆယ္ရြာေက်ာ္ကို ဝင္ေငြတိုးလာေစခဲ့ပါသည္။