ပင္လယ္ေပၚကအျမန္လမ္း ေဆာက္လုပ္မႈ အလုပ္မ်ားလ်က္ရွိ

(GMT+08:00)2023-02-02 14:47:23  

လြန္ခဲ့သည့္ရက္အနည္းငယ္အတြင္း Hangzhou-Ningbo အျမန္လမ္းစီမံကိန္း၏ ပထမကာလအဆင့္လုပ္ငန္းေနရာ၌ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ပင္လယ္ေလတိုက္ခတ္သည့္ၾကားမွာ  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ Hangzhou-Ningbo အျမန္လမ္းစီမံကိန္း၏ ပထမကာလအဆင့္လုပ္ငန္းသည္ စုစုေပါင္းအရွည္ ၅၅.၈၃၃ ကီလိုမီတာခန႔္ရွိပါသည္။