ဖြြြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စနစ္သစ္ကို အရွိန္ျမွင့္ တည္ေဆာက္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ လက္ဦးမႈကို တိုးျမွင့္ရမည္ဟု ရွီက်င့္ဖိန္ဆို

(GMT+08:00)2023-02-02 14:43:58  

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔သည္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ဖြြြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စနစ္သစ္ကို အရွိန္ျမွင့္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပခဲ့သည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္က ေဆြးေႏြးပဲြကို ႀကီးမွဴးက်င္းပရာတြင္ ဖြြြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စနစ္သစ္ကို အရွိန္ျမွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ဒုတိယ ႏွစ္၁၀၀ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္း ရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို မူတည္၍ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ဘက္ေပါင္းစံုကေန စီမံခန္႔ခဲြၿပီး ျပဳလုပ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္ဦးမႈ ရယူရန္ မဟာဗ်ဴဟာ စီစဥ္ေပးမႈလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြြြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စနစ္သစ္ကို အရွိန္ျမွင့္ တည္ေဆာက္မွသာ တရုတ္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ကို ခိုင္မာေစႏိုင္ၿပီး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကို တိုးျမွင့္ကာ ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ၊ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ားတြင္ တရုတ္ျပည္၏ အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္စြမ္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ဆက္တိုက္ဖြြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္စြမ္းကို တိုးျမွင့္၍ ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္မီ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘက္စံု တည္ေဆာက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။