ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ရွိ ဟြာျမစ္ေဘးေခ်ာက္ကမ္းပါးေပၚ တံတားတည္ေဆာက္မႈ အလုပ္မ်ားေန

(GMT+08:00)2023-02-02 14:51:48  

ႏွစ္သစ္အစတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ ဟြာျမစ္ေဘးရွိ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေပၚ တံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္မ်ားေနၾကပါသည္။ ယင္းတံတားၾကီးသည္ လ်ဳၾကီး-အန္းလံု အျမန္လမ္း၏ အေရးပါေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး တည္ေဆာက္ျပီးစီးပါက ပင္မတံတား၏ မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေအာက္ရွိ ေဘဖန္းျမစ္ ေရမ်က္ႏွာျပင္၏ အကြာအေဝးသည္ ၆၂၅ မီတာရွိပါသည္။ ယင္းတံတားၾကီးသည္ ၂၀၂၅ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ ျပီးစီးႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။