ဓာတ္ဆီသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကား သန္႔ရွင္းေရးသမားမ်ား

(GMT+08:00)2023-02-01 15:35:57  

China Railway Nanning ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ဓာတ္ဆီသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကား၏ သန္႔ရွင္းေရးသမားမ်ား

သည္  ဆီထြက္ကုန္မ်ား ေဘးကင္းေစရန္အတြက္ ဓာတ္ဆီသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကားအတြင္းပိုင္းကို ေသခ်ာစြာ သန႔္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။