ဆားအိုင္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ၾကိဳးၾကာနီမ်ား

(GMT+08:00)2023-02-01 15:31:49  

ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ၾကိဳးၾကာနီမ်ားသည္ ေဆာင္းရာသီကို ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ တရုတ္ႏုိင္ငံ စန္းရွီးျပည္နယ္ ယြင့္ခ်န္ ျမိဳ႕မွာရွိေသာ ဆားအိုင္တြင္ ေနထိုင္ေနၾကတာကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေဂဟစနစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေတာရိုင္း ၾကိဳးၾကာနီမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ ယင္းေနရာသို႔ ဆက္တိုက္လာေရာက္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ လွပေသာရႈခင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။