ခ်န္ဆားျမိဳ႕တြင္ ဖ်ားနာမႈေၾကာင့္ ကေလး သံုးေယာက္ဆက္တိုက္ ဆုံးပါးသြားခဲ့သည့္အတြက္ မိဘေတြ မ်က္ရည္မ်ားၾကားမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်

(GMT+08:00)2023-02-01 15:34:50  

မၾကာေသးမီက ဟူနန္ျပည္နယ္ ခ်န္ဆားျမိဳ႕တြင္ လသားအရြယ္ ကေလးတစ္ဦး ဖ်ားနာကာေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီး မိသားစုသည္ ၎၏ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ မ်က္ၾကည္လႊာကို လႉဒါန္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ ဖခင္ျဖစ္သူ မစၥတာလ်ဴအေနႏွင္႔ လႉဒါန္းမႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ပထမဆံုးအၾကိမ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းမဟုတ္ပါ။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကေလးသုံးေယာက္ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ေသဆံုးသြားသည္နွင့္ၾကံဳရျပီး ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစရာျဖစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မစၥတာလ်ဴႏွင့္ဇနီးတို႔သည္ လူမ်ားစြာကိုကူညီေပးရန္ႏွင့္ ေဆးသုေတသနကို ကူညီေပးရန္အတြက္ ကေလးသုံးေယာက္၏ မ်က္ၾကည္လႊာႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္မ်ားကို လႉဒါန္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။