ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ ဟန္ေဂရီ-တရုတ္ႏွစ္ဘာသာ စာသင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရွီက်င့္ဖိန္ အေၾကာင္းျပန္စာေပးပို႕

(GMT+08:00)2023-02-01 15:27:42  

မၾကာမီက တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ သည္ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ ဟန္ေဂရီ-တရုတ္ႏွစ္ဘာသာ စာသင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား အေၾကာင္းျပန္စာေပးပို႕ခဲ့ရာ ဟန္ေဂရီလူငယ္မ်ားအား တရုတ္ႏိုင္ငံကို ပိုမိုမ်ားျပားစြာ သိရွိနားလည္ၿပီး တရုတ္-ဟန္ေဂရီခ်စ္ၾကည္ေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လက္ဆင့္ကမ္းေသာသံတမန္ မ်ားျဖစ္လာရန္ အားေပးခဲ့ပါသည္။

သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ က တရုတ္ႏွင့္ဟန္ေဂရီႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ရွည္ၾကာေသာ သမိုင္းႏွင့္ ထြန္းေျပာင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ရွိၾကေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာခ်စ္ၾကည္ေရးအစဥ္အလာ ရွိၿပီး လူမႈယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဖလွယ္မႈမ်ား တစ္ေန႔တျခား ရင္းႏွီးလာေၾကာင္း၊ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဟန္ေဂရီလူငယ္မ်ားမွ တရုတ္ ဘာသာစကားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး သင္ယူေလ့လာရန္၊ ယေန႔တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ပိုမိုမ်ားျပားစြာ သိရွိနားလည္ၿပီး တရုတ္-ဟန္ေဂရီခ်စ္ၾကည္ေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လက္ဆင့္ကမ္းေသာ သံတမန္မ်ားျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အေလးထားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။