ယူကရိန္းအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ

(GMT+08:00)2023-01-31 14:45:06  

တရုတ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရုရွားႏိုင္ငံအား ေထာက္ပံ့မႈေပးျခင္းဟူေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေမာ္နင္ က ယူကရိန္းအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္ပိုက္ ၾကည့္ေနၿပီး မီးေလာင္ရာေလပင့္ကာ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အျမတ္ထုတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၃၀ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေမာ္နင္ က ယူကရိန္းျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ တရားမွ်တေသာရပ္တည္ခ်က္ကို အစဥ္အျမဲလက္ကိုင္ထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အစဥ္တစိုက္စြဲကိုင္ထားကာ ယူကရိန္းအက်ပ္အတည္းအား ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။