အလုပ္မ်ားေသာ ေႏြဦးထြန္ယက္ခ်ိန္

(GMT+08:00)2023-01-31 14:37:46  

ယခုရက္မ်ားက တရုတ္နိုင္ငံ ေဒသမ်ားစြာတို႔တြင္ ေႏြဦးထြန္ယက္မႈနွင့္ ျပင္ဆင္မႈ အလုပ္မ်ားကို  အသီးသီးေဆာင္ရြက္ၾကျပီး၊ ႏွစ္သစ္မွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာ အုတ္ျမစ္ခ်ေပးၾကသည့္အခ်ိန္ဟု သတင္းအရ သိရပါသည္။