ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးေသာ "ေကာက္႐ိုးေျခနင္းအဖြဲ႕"

(GMT+08:00)2023-01-31 14:36:06  

  ညသန္းေခါင္ယံတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေကြ႔ယန္ ေျမာက္ဘူတာ႐ုံရွိ ရထား သန္႔ရွင္ေရးသမားမ်ားသည္ ေကာက္႐ိုးေျခနင္းမ်ားကို ၀တ္ဆင္ထားပါသည္။ သူတို႕သည္ ေရခဲကာ ေခ်ာ္ေနေသာ သံလမ္းၾကားတြင္ ေလွ်ာက္လမ္းျပီး အျမန္ရထားမ်ားအတြက္ ေရမ်ားတင္ေဆာင္ေပးသလို သန္႔ရွင္ေရးလည္း လုပ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

႐ိုး႐ိုးစလစ္မကပ္ေသာဖိနပ္မ်ားသည္ ေရခဲေနေသာလမ္းေပၚမွာ ေခ်ာ္ထြက္ သည့္အတြက္ ေကာက္႐ိုးေျခနင္းမ်ားသည္ ၄င္းအဖြဲ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္းရာသီတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႔အား ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးေသာ "ေကာက္႐ိုးေျခနင္းအဖြဲ႕" ဟုေခၚပါသည္။