ကြမ္ရွီး ကၽြမ့္လူမ်ိဳး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ဝူက်ိဳးျမိဳ႕ က်ဴးက်န္းျမစ္ညာပုိင္း တိမ္ႏွင္႔ျမဴခုိးမ်ား ၾကား သေဘၤာမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ား ေပၚလိုက္ျမဳပ္လုိက္ျဖစ္ေန

(GMT+08:00)2023-01-31 14:41:22  

ဇန္နဝါရီလ ၃၀ရက္ေန႔က ကြမ္ရွီး ကၽြမ့္လူမ်ိဳး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ဝူက်ိဳးျမိဳ႕ က်ဴးက်န္းျမစ္ညာပုိင္းမွာ တိမ္ႏွင္႔ျမဴခုိးမ်ားထူထပ္ေနသည့္အတြက္ သေဘၤာမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ တိမ္ႏွင့္ျမဴခိုးမ်ား ၾကားမွာ ေပၚလိုက္ျမဳပ္လုိက္နွင့္ ဒ႑ာရီနယ္ေျမကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။